Approval Statusתאריך המכתבשם ומשפחהמספר עובד באדםתעודת זהותנסיבות פיטורים?תאריך סיום ההעסקהתאריך השימועתאריך תחילת העסקהאיזה מכתב להפיק?הערות סיום העסקההצג מכתב
Approval Statusתאריך המכתבשם ומשפחהמספר עובד באדםתעודת זהותנסיבות פיטורים?תאריך סיום ההעסקהתאריך השימועתאריך תחילת העסקהאיזה מכתב להפיק?הערות סיום העסקההצג מכתב