[:he]
 • הנדון: יציאה לחופשה ללא תשלום

  1. בשל משבר הקורונה ובהתאם להנחיות החדשות למתווה מהודק (סגר) והגבלת התקהלויות חלה ירידה בפעילות אשר פוגעת באופן ישיר בהיקף העבודה בחברה ובכך יצרה שינוי בהיקף הפעילות ודרישות כ"א. אי לכך, ובהתאם הוחלט לערוך צמצומים גם כן.
  2. החברה מציעה לך לצאת לחופשה ללא תשלום החל מיום חתימתך על מסמך הסכמה זה ולתקופה של עד 14 יום (להלן- החל"ת) והסכמתך לבקשת החברה. ידוע לך שתקופת החל"ת לא נחשבת לתקופת עבודה וכי את/ה לא זכאי/ת מהחברה לצבירת זכויות כלשהן בתקופה זו או לתשלום כלשהו.יחד עם זאת וככל שהמצב ישתנה החברה תפעל בהתאם להקדים ו/או להאריך את החזרה.
  3. יובהר כי במהלך החל"ת החברה לא תפריש עבורך תשלומים לקרן פנסיה/ ביטוח מנהלים או לביטוח לאומי, למעט תשלום לביטוח לאומי שישולם על ידי החברה עבור החודשיים הראשונים מיום צאתך לחל"ת.
  4. מאחר שמדובר במשבר לאומי ובהתאם לצו השעה, אין תקופת צינון או המתנה והתשלום הוא מהיום הראשון.
  5. עם חזרתך מהחל"ת החברה תנכה את הסכום ששולם לביטוח לאומי כמפורט לעיל. ככל שלא תחזור לעבודה בתום החל"ת, ינוכה הסכום מגמר החשבון שיבוצע לך. חתימתך על מסמך זה מהווה התחייבות בכתב בהתאם להוראות סעיף 25 בחוק הגנת השכר.
  6. באחריותך לפנות באופן עצמאי ליועץ פנסיוני/ נציג קרן הפנסיה/ חברת הביטוח/ קופת הגמל על מנת שתוכל לבדוק את האפשרויות העומדות בפניך לצורך המשך הכיסוי הביטוחי שלך בתקופת החופשה ללא תשלום.

 • פרטי העובד/ת


 • DD סלאש MM סלאש YYYY
[:]