• הצהרת עובד חברת

 • לכבוד: הנהלת חברת צ'מפיון מוטורס בע"מ מאגרי מידע
  1. ידוע לי כי הפרטים אשר נמסרו על-ידי בתחילת עבודתי בחברה וכן אלו אשר נמסרים על ידי לצורך עבודתי בה לרבות אלו אשר יאספו אודותיי במהלך עבודתי בה, יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצורך ניהול כוח האדם והשכר, ניווט ומעקב אחר תנאי העסקתי והכשרתי בחברה, לרבות עיבוד המידע במאגרים למטרות אלו ולצרכים סטטיסטיים ותפעוליים, לרבות פניה ודיוור ישיר לצרכים אלו. בחתימתי על טופס זה, אני מצהיר כי שמירת המידע אודותיי במאגרי החברה מעבר לדרישות החוק בנושא, תלויה ברצוני ובהסכמתי וניתנת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. חתימתי בשולי מסמך זה מהווה הסכמה מפורשת לאיסוף ושמירת המידע אודותיי.
  סודיות במידע
  1. מערכות המידע, החומרה והתוכנה שמעמידה החברה לשימוש עובדיה במסגרת עבודתם הינן רכושה הבלעדי של החברה. בתוך כך, כל המידע המצוי במערכות המידע ומאוחסן בהן הינו רכושה הבלעדי של החברה אף הוא.
  2. הנני מתחייב לעשות שימוש במשאבי המחשוב (תקשורת ומחשבים) ובמאגרי המידע של החברה,לצורכי עבודתי בחברה בלבד ובהתאם לחוק, לרבות לפי חוק המחשבים, חוק הגנת הפרטיות והתקנות לפיו, חוק ופקודת זכות יוצרים וכן על פי נוהלי מחלקת מחשב והכללים המפורסמים מעת לעת על יד החברה. כל שימוש אחר אסור ועשוי לגרור, בין היתר, נקיטת סנקציות משמעתיות כנגד המשתמש.
  3. ידוע לי שהקצאת משאבי המחשב והתקשורת הניתנים לי צריכים לשרת את התכליות הרלוונטיות לתחום עיסוקי בחברהולצורכי החברה בלבד, וכי אשא באחריות אישית על כל שימוש חריג אחר שייעשה בהם. כמו כן, ידוע לי כי ההרשאה שאני מקבל ממחלקת המחשוב היא אישית וכוללת סיסמה חסויה וכי חל איסור למסור את ההרשאה ו/או כל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה לכל גורם שהוא ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב ממנהל אגף מערכות המידע של החברה.
  4. ידוע לי כי חל איסור מוחלט על שימוש ו/או הוצאת כל מידע הנמצא במערכות המידע של החברה ו/או מידע הנגיש באמצעות הרשאות גישה שניתנו לי על-ידי החברה, מחוץ לגבולות החברה ומערכות המחשוב שבה, ללא אישור מפורש, בכתב, ממנהל מערכות המידע בחברה.
  5. ידוע לי כי החברה אוסרת שימוש בחומרה ו/או בתוכנות מחשב בניגוד לנוהלי החברה ו/או בניגוד להוראותכל דין.
  אינטרנט
  1. ידוע לי כי הגלישה באינטרנט נועדה לצרכי עבודה בלבד ומכאן יכולה החברה להחליט מעת לעת על אתרים שהגלישה אליהם אסורה ואף לחסום את הגישה אליהם. כמו כן, ידוע לי כי החברה מפעילה מערכות פיקוח וניטור המתעדת ומתריעה על חריגות ו/או על הוצאת קבצים אסורים מהחברה.
  2. ידוע לי כי חל איסור לגלוש לאתרי אינטרנט המכילים תוכן אשר עלול לפגוע בצנעת הפרט, עלול להיחשב כהטרדה מינית ו/או כהסתה גזענית ו/או פוליטית, או שעלול לפגוע באבטחת מערכת המחשוב/אינטרנט של החברה.
  תיבות דואר אלקטרוניות
  1. ידוע לי כי תיבת הדואר האלקטרוני שניתנה לי נועדה לשימוש לצרכי עבודה בלבד. כמו כן, ידוע לי כי, בין היתר, חל איסור: (1) על הפצת חומר למטרות פרטיות או משלוח מכתבי שרשרת; (2) על משלוח חומר אישי ו/או פרטי מכל סוג שהוא, לרבות משלוח קבצי מחשב, סרטים, מוסיקה וכיוצ"ב שאינם קשורים לעבודה; (3) על שמירה של דואר אלקטרוני שאינו קשור ישירות לעבודה; (4) על העברה אוטומטית ("העברה/Forwarding") של דואר אלקטרוני לתיבות דואר שאינן שייכות לחברה.
  2. ידוע לי כי תיבות הדואר האלקטרוני הן בבעלותה הבלעדית של החברה ותוכנן חשוף לבדיקה ולביקורת מעת לעת. חתימתי בשולי מסמך זה תהווה הרשאה מפורשת מצידי לאפשר לחברה לבצע בדיקות וביקורות כאמור, וכן יהווה ויתור מפורש על זכותי לפרטיות בתיבת הדואר האלקטרונית המשמשת לצרכי עבודה. כמו כן, ידוע לי כי החברה מפעילה מערכות פיקוח וניטור המתעדת ומתריעה על חריגות ו/או על הוצאת קבצים אסורים מהחברה.
  שימוש במכשיר סלולארי
  1. ככל שנעשה שימוש על-ידי במכשיר סלולארי שקיבלתי מהחברה, הנני מאשר כי ידוע לי שהמכשיר הסלולארי שאני מקבל מהחברה הינו בבעלותה של החברה ונועד, לצד שימוש אישי, לצרכי עבודתי בה, בהתאם לחוק ועל-פי הנהלים המפורסמים על ידה מעת לעת.
  2. ככל שיעשה במכשיר שימוש, בין אם לצרכי עבודה ובין אם לצרכים אישיים/פרטיים אחרים, הנני מאשר ומסכים לכך שבעת הצורך תבצע החברה ניטור ובקרה מרחוק אחר המכשיר הסלולארי שבידי ותוכל לקבל לידיה מידע ונתונים שונים מהמכשיר, על פי שיקול דעתה. פעולות אלו יעשו רק אם קיים חשש לפגיעה בחברה או במערכותיה ו/או במסגרת ביקורות שוטפות או תקופתיות לצרכי ניהול תקין של החברה ו/או על-פי דרישה של רשויות אכיפת החוק ולפיו, ובכל מקרה, תוך שמירה מרבית על פרטיותי. חתימתי בשולי דף זה, מהווה הרשאה מפורשת מצידי לאפשר לחברה לקבל לידיה נתוני שימוש שונים מהמכשיר הסלולארי, על-פי נסיבות המקרה, ומהווה ויתור מפורש על זכותי לפרטיות במכשיר הסלולארי שאני מקבל מהחברה והכול בכפוף לחוק ולאמור בתקנוני ובנוהלי החברה.
  3. ידוע לי כי ההרשאות והסיסמאות המסופקות עם המכשיר הינן אישיות ומיועדות לשימושי בלבד. אין למוסרן לכל אדם אחר, אין לקבלן מכל אדם אחר ואין לאפשר חשיפתן לכל גורם.
  4. ידוע לי כי חל איסור לאחסן מידע אישי מכל סוג שהוא על גבי המכשיר הסלולארי ו/או להתקין אפליקציות ו/או קבצים שונים (לרבות קבצי מוזיקה, סרטים וכד'), מכל סוג שהוא, בין אם מרשת האינטרנט ובין אם מכל מקור אחר. ברור לי כי ככל שאעשה שימוש באפליקציות ו/או קבצים שונים על גבי המכשיר ללא הרשאה מפורשת ומראש מהגורם המוסמך בחברה, אהיה האחראי הבלעדי לכך, לרבות עלויות שעשויות להיגרם בעקבות כל נזק שיגרם עקב כך.
  5. הנני מתחייב להחזיר את המכשיר בסיום עבודתי בחברה, כשהוא נקי מכל חומר אישי. כמו-כן, במקרה והמכשיר הוחזר כשעליו מידע אישי, על אף האמור לעיל, אהיה מנוע מלטעון כל טענה נגד החברה במקרה והמידע נמחק ו/או נחשף.
  מצלמות אבטחה
  1. ידוע לי שלצורך אבטחת מתקני העבודה, עושה החברה שימוש במצלמות אבטחה. הוסבר לי, כי המצלמות פועלות במשך כל זמן העבודה ועשויות לקלוט ולהתמקד בשטחים בהם הנני ממלא את תפקידי. כן הובהר לי, כי החברה אינה מתכוונת לעשות שימוש בחומר המצולם שאיננו למטרות אבטחה. חתימתי בשולי מסמך זה מהווה ויתור מפורש על זכות כלשהיא שיכולה להיות לי בגין פגיעה אפשרית בפרטיותי עקב שימוש עלי ידי החברה במצלמות האבטחה.
  שימוש בתוכנית בקרת נהיגה
  1. ככל שאעשה שימוש ברכב שנמסר לי על-ידי החברה, הנני לאשר כי ידוע לי שרכב זה הינו בבעלות החברה ונועד, לצד שימוש אישי, לצרכי עבודתי בה, בהתאם לחוק, על פי תקנון השימוש בחברה ועל-פי הנהלים המפורסמים על ידה מעת לעת. כמו-כן, ידוע לי, כי החברה התקינה מערכת ניטור ובקרה ברכביה למטרת אבטחה ומניעת תאונות. חתימתי בשולי דף זה, מהווה הרשאה מפורשת מצידי לאפשר לחברה לקבל, לידיה, ולעשות שימוש, בנתונים על אודות אופן השימוש שלי ברכב ומהווה ויתור מפורש על זכותי לפרטיות ברכב שאני מקבל מהחברה בהקשר זה, והכול בכפוף לחוק ולאמור בתקנוני ובנוהלי החברה.
  קראתי את כל האמור לעיל ומבלי לגרוע מיתר ההוראות שנמסרו לעיוני ו/או לחתימתי, הנני מתחייב למלא את כל האמור. אני מצהיר כי ידוע לי שהחברה עשויה להיות חשופה לתביעות ולנזקים כבדים בכסף ובמוניטין במידה שאפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיי הנ"ל. הנני מתחייב בזה לפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבות זו על ידי.
 • פרטים אישיים:

 • DD סלאש MM סלאש YYYY

 • רח' לח"י 9 , בני ברק 51100  |  9 Lechi st. Bnei Brak 51100 Israel טל': 03-5779444, פקס: 03-5779068 | Tel : +972-3-5779444, Fax : +972-3-577906